# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Anshul Pratap Singh
 Davis
1 218 10 0 50 1 278
2 Raj Badadare
 UC Owen Graham
1 164 0 0 0 0 164
3 Nirav Shah
 Davis
1 69 60 10 0 0 139
4 Dan Sahadeo
 Davis
1 1 110 0 0 0 111
5 Balbirsingh Sodhi
 Davis
1 23 80 0 0 0 103
6 Anwar Ahmad
 UC Owen Graham
1 102 0 0 0 0 102
7 Malik Junaid
 Davis
1 99 0 0 0 0 99
8 Bhavesh Jain
 Davis
1 62 30 0 0 0 92
9 Sunny Singh
 UC Owen Graham
1 -10 90 10 0 0 90
10 Asad Khan
 Davis
1 0 70 10 0 0 80
11 Shafiq Khan Safi
 UC Owen Graham
1 9 60 10 0 0 79
12 Srikanth Varma
 UC Owen Graham
1 9 60 0 0 0 69
13 Dashrath Sankhe
 UC Owen Graham
1 35 10 20 0 0 65
14 Indika Douglas
 Davis
1 49 0 10 0 0 59
15 Sridhar Reddi
 UC Owen Graham
1 48 -20 20 0 0 48
16 Rajat Parashar
 Davis
1 31 0 10 0 0 41
17 Ryan Sahadeo
 Davis
1 8 0 20 0 0 28
18 Arun Kaiwar
 Davis
1 8 20 0 0 0 28
19 Ozair Nana
 UC Owen Graham
1 22 0 0 0 0 22
20 Mohit Nataraj
 Davis
1 -4 0 20 0 0 16
21 Ganesh Sanap
 UC Owen Graham
1 0 0 0 0 0 0
22 Sekar Sundaram
 UC Owen Graham
1 1 -10 0 0 0 -9
23 Anuj Patel
 UC Owen Graham
1 -10 0 0 0 0 -10
24 Naveen Kancherla
 UC Owen Graham
1 -10 0 0 0 0 -10