Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1 1 1 0 62 4 4 1 0 62 137.78 62.00
2
Raj Badadare
(UC Owen Graham)
1 1 1 53 3 1 1 0 53 72.60 --
3
Anwar Ahmad
(UC Owen Graham)
1 1 0 42 4 3 0 0 42 123.53 42.00
4
Nirav Shah
(Davis)
1 1 1 36 3 0 0 0 36 80.00 --
5 1 1 0 30 1 4 0 0 30 157.89 30.00
6
Dashrath Sankhe
(UC Owen Graham)
1 1 0 21 2 1 0 0 21 45.65 21.00
7 1 1 1 20 2 0 0 0 20 142.86 --
8 1 1 0 18 3 0 0 0 18 64.29 18.00
9 1 1 1 16 1 1 0 0 16 145.45 --
10
Sridhar Reddi
(UC Owen Graham)
1 1 0 14 0 2 0 0 14 140.00 14.00
11 1 1 0 11 2 0 0 0 11 91.67 11.00
12
Ozair Nana
(UC Owen Graham)
1 1 0 11 1 0 0 0 11 64.71 11.00
13 1 1 1 7 1 0 0 0 7 116.67 --
14
Shafiq Khan Safi
(UC Owen Graham)
1 1 0 7 0 1 0 0 7 77.78 7.00
15
Srikanth Varma
(UC Owen Graham)
1 1 0 7 0 1 0 0 7 77.78 7.00
16
Arun Kaiwar
(Davis)
1 1 0 7 1 0 0 0 7 70.00 7.00
17 1 1 0 6 0 0 0 0 6 42.86 6.00
18
Dan Sahadeo
(Davis)
1 1 1 1 0 0 0 0 1 16.67 --
19
Sekar Sundaram
(UC Owen Graham)
1 1 1 1 0 0 0 0 1 14.29 --
20
Asad Khan
(Davis)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
21
Ganesh Sanap
(UC Owen Graham)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
22
Anuj Patel
(UC Owen Graham)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
23
Sunny Singh
(UC Owen Graham)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
24
Naveen Kancherla
(UC Owen Graham)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00