# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Raju Badadare
 OG CC
2 236 40 10 50 1 336
2 Anshul Pratap Singh
 Davis CC
1 218 10 0 50 1 278
3 Bhavesh Jain
 Davis CC
2 105 120 0 0 0 225
4 Nirav Shah
 Davis CC
2 99 70 10 0 0 179
5 Sunny Singh
 OG CC
2 -4 120 20 0 0 136
6 Balbirsingh Sodhi
 Davis CC
2 24 110 0 0 0 134
7 Ozair Nana
 OG CC
2 71 60 0 0 0 131
8 Dan Sahadeo
 Davis CC
2 -8 120 10 0 0 122
9 Harmandeep Smalsar
 OG CC
1 53 40 10 0 0 103
10 Anwar Ahmad
 OG CC
1 102 0 0 0 0 102
11 Malik Junaid
 Davis CC
1 99 0 0 0 0 99
12 Kamal Dhir
 OG CC
1 0 90 0 0 0 90
13 Rajat Parashar
 Davis CC
2 41 20 20 0 0 81
14 Asad Khan
 Davis CC
1 0 70 10 0 0 80
15 Shafiq Khan Safi
 OG CC
1 9 60 10 0 0 79
16 Arun Kaiwar
 Davis CC
2 45 20 10 0 0 75
17 Rocky Singh
 OG CC
1 50 20 0 0 0 70
18 Srikanth Varma Buddaraju
 OG CC
1 9 60 0 0 0 69
19 Dashrath Sankhe
 OG CC
1 35 10 20 0 0 65
20 Indika Douglas
 Davis CC
1 49 0 10 0 0 59
21 Mihir Jariwala
 OG CC
1 0 40 10 0 0 50
22 Sridhar Reddi
 OG CC
1 48 -20 20 0 0 48
23 Amritpal Singh
 Davis CC
1 5 10 30 0 0 45
24 Shantanu Divekar
 OG CC
1 -3 20 20 0 0 37
25 Ryan Sahadeo
 Davis CC
2 13 0 20 0 0 33
26 Gaja Naik
 Davis CC
1 0 20 0 0 0 20
27 Ganesh Sanap
 OG CC
2 0 20 0 0 0 20
28 Mohit Nataraj
 Davis CC
1 -4 0 20 0 0 16
29 Jay Kashalikar
 Davis CC
1 14 0 0 0 0 14
30 Shivam Mishra
 Davis CC
1 3 10 0 0 0 13
31 Hyder Gowher
 OG CC
1 -10 10 10 0 0 10
32 Prakash Giri
 OG CC
1 0 10 0 0 0 10
33 Hassam Abc
 Davis CC
1 6 0 0 0 0 6
34 Sekar Sundaram
 OG CC
1 1 -10 0 0 0 -9
35 Naveen Kancherla
 OG CC
1 -10 0 0 0 0 -10
36 Sushant Barawe
 Davis CC
1 -10 0 0 0 0 -10
37 Anuj Patel
 OG CC
2 -10 0 0 0 0 -10